תנאי שימוש

קבלת תנאי השימוש:

השימוש באתר yummi.co.il (להלן: "האתר"), על ידי המשתמש, אם באמצעות הרשמה לאתר ואם באמצעות פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה באתר, מהווים (כל אחד מהפעולות הנ"ל בנפרד), הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, שנקבעו ע"י חברת יאמי אוכל מהבית בע"מ ח.פ. 514740356 (כתובת: התע"ש 23 כפר סבא) (להלן: "יאמי").

במידה והמשתמש אינו מסכים לקבל עליו את תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"), עליו להימנע משימוש באתר.

כל המשתמש באתר ו/או מבצע פעולה בו מצהיר בכך כי הינו מכיר את  תנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד יאמי, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה ביאמי, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות יאמי על פי תנאי השימוש שלהלן.

יאמי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור.

א. כללי

 1. האתר מופעל על ידי יאמי ומספק שירותי סחר אלקטרוני ברשת בתחום מוצרי האוכל הביתי.
 2. יאמי מספקת פלטפורמה פרסומית לבשלנים של אוכל ביתי (להלן: "הבשלנים") המעוניינים למכור מוצרים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים") (הבשלנים והקונים יכונו להלן גם:"המשתמשים"). למען הסר ספק יודגש כי יאמי אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. יאמי מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד והיא אינה מי שמוכרת או מספקת את המוצרים, היא אינה חבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. יאמי אינה צד לעסקה שבין הבשלנים ובין הקונים.

ב. עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

 1. הקונים זכאים לבצע קנייה באתר ללא תשלום.
 2. קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע עבורה על ידי הבשלן הרלבנטי.
 3. חיוב המשתמשים יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. יאמי אינה מהווה צד להסכם של המשתמש ישירות עם PayPal. יאמי אינה אחראית על השימוש של המשתמש ב-PayPal.
 4. על המשתמש לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
 5. חשבוניות וקבלות יופקו ע"י יאמי או ישירות ע"י הבשלנים. חלק מהבשלנים הינם עוסקים פטורים אשר לא מספקים חשבונית מס אלא קבלות בלבד. במידה ולקוח לא קיבל חשבונית או קבלה לידיו ניתן לפנות למייל billing@yummi.co.il

ג. הרשמה וכשרות לשימוש באתר

 1. יאמי שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
 3. על כל משתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. יאמי אינה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת יאמי.
 4. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם (להלן:"הגורם האחראי"). ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהגורם האחראי עליו רשות לפני השימוש באתר. עצם שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הצהרה בפני יאמי שקיבל רשות כאמור – לאחר שהגורם האחראי עליו קרא בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש והגורם האחראי עליו בלבד, והמשתמש ו/או הגורם האחראי עליו פוטר בזאת את יאמי מכל אחריות בקשר לכך.
 5. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. יאמי אינה בודקת מראש את זהות המשתמשים ולא תהיה ליאמי כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש, לרבות אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י הבשלנים.
 6. על הבשלן לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל.
 7. ביטול הזמנה - ניתן לבטל את ההזמנה, ללא חיוב, מייד לאחר שליחתה באתר ולא יאוחר מ-24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת. במקרה של הזמנה ליום ראשון ניתן לבטל את ההזמנה עד יום חמישי ב-14:00. במקרה של הזמנה לערב חג, ניתן לבטל את ההזמנה לכל המאוחר 2 ימי עסקים לפני שעת המשלוח המבוקשת (ובתנאי שהביטול נמסר עד שעה 10 בבוקר). הזמנה שתבוטל תוך פחות מהזמן המוגדר תחויב במלואה. הביטול חייב להיות בתיאום עם הבשלן או אתר "יאמי" באמצעות מייל וקבלת אישור על קבלתו. במידה והבשלן כבר בישל את האוכל, לא ניתן לבטל את ההזמנה. 

ד. הגבלת אחריות

 1. יאמי אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין הבשלנים והקונים ו/או המשתמשים, מלבד סליקת התשלום. יאמי אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. יאמי אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי הבשלנים ו/או הקונים ו/או המשתמשים סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
 2. ליאמי אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של המשתמשים באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י המשתמשים באתר. על כן יאמי אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
 3. המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. יאמי, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
 4. יאמי לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל טענה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש המעשה על ידו באתר או במוצרים.  
 5. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הבשלנים בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד יאמי לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.
 6. יאמי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י הבשלנים או ע"י מי מהמשתמשים באתר.
 7. יאמי לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. יאמי לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של יאמי, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמש, וסך האחריות והחבות הכוללת של יאמי הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש במשך החודשיים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתמש כנגד יאמי.

ה. קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של יאמי ויאמי הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של יאמי בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מיאמי אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
 2. המשתמש לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. יאמי לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י הבשלנים או המשתמש באמצעות פרסום אובייקטים באתר. יאמי שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

ו. פעילות אסורה

הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

 1. פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.
 2. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.
 3. אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
 4. אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם.
 5. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם.
 6. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
 7. אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של המשתמש.
 8. אסור אזכור יאמי או הפניית קישור מאתר יאמי לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
 9. מובהר כי כל עושה שימוש באתר זה עושה זאת רק על מנת לבצע הזמנות מהבשלנים, לצרכים אישיים, ובהתאם חל איסור מוחלט על גורמים מסחריים לעשות שימוש באתר ובפרטים הרשומים בו, לרבות פרטי הבשלנים, לשם פעילות מסחרית לרבות פעילות מסחרית מתחרה.

ז. שונות

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות או סעד של יאמי בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של יאמי הקיימים לה על פי דין.
 3. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי יאמי לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של יאמי לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 6. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 7. הודעות יימסרו ליאמי באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.

ח. מדיניות הגנת פרטיות:

 1. על מנת לעשות שימוש באתר, בעת ההרשמה לאתר המשתמש יתבקש למסור מספר פרטים אישיים הנחוצים לצורך השירות (כגון שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מס' כרטיס אשראי ועוד). לא ניתן לספק את השירות ללא מסירת הפרטים, מסירתם מהווה הצהרה על נכונותם. נא למסור פרטים מלאים ונכונים.  
 2. יאמי תעשה שימוש בפרטים הנמסרים בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והמשתמש נותן הסכמתו לשימוש זה.
 3. עם הרישום לשירות, ובכפוף לאישור המשתמש של  לתנאי השירות, תהיה יאמי רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ומידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים. מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש בכפוף להסכמתו. אם המשתמש אינו מעוניין להמשיך לקבל מידע זה כאמור, ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.
 4. האחריות לשמירה שם המשתמש והסיסמה שנבחרה עבור הכניסה לשירות בסודיות הינה של המשתמש. על המשתמש לדווח ליאמי במקרה שבו יתגלה שמישהו עשה שימוש ללא הסכמה. אנא תשומת הלב כי על המשתמש תוטל אחריות לשימוש, אפילו אם נעשה בלי הסכמתו. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.
 5. ככל שיאמי תסבור כי פעילות המשתמש  או אופן השימוש באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, יאמי תהא רשאית למנוע מהמשתמש גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתו ו/או לפעול בכל דרך אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. יאמי תשמור על פרטיות נתוני המשתמש בהתאם לדין. בכפוף לכך, יאמי תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה של המשתמש, מידע או פרסומות אותם קרא המשתמש, העמודים אליהם גלש וצפה, השירותים בהם התעניין וכיוצא בזה, ולשמור את המידע במאגרי המידע שלה כמתחייב על פי דין. השימוש שתעשה יאמי בנתונים אלה ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה ובכפוף להוראות החוק, למטרות: אספקת השירותים, תפעול ופיתוח האתר, שיווק ופרסום מותאם, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; שיפור השירותים והתכנים שיאמי מציעה באתר. בנוסף לאמור, ישמש המידע גם ליצירת הקשר עם המשתמש.
 7. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים (כגון הבשלנים) הנמצאים בשיתוף פעולה עם יאמי. יאמי לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להסכמתו, במקרים בהם יעשה שימוש באתר. שיתוף פעולה בין יאמי לבין צד שלישי. יועבר לצורך השלמת הליך השימוש. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולאל מדיניות הפרטיות של האתר.  המשתמש מאשר כי ידוע לו כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של יאמי אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 8. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו, במידה וניתן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן ובכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי, יאמי תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש כנדרש על פי חוק, לפי שיקול דעתה.
 9. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש של המשתמש באתר, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש להתקנתן על מחשב המשתמש וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.  
 10. המידע שמכילות הcookies  נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם המשתמש גולש, למשך הזמן שגלש באתרים ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן או למחקן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).  
 11. חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, המשתמש זכאי לפנות ליאמי בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליו, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.
 12. יאמי רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, והיא תפרסם על כך הודעה באתר זה.